Најчешће постављана питања

Најчешће постављана питања

Ко може користити издате картице?

За картицу која гласи на регистарски број, особље бензинске станице упоређује ознаку на картици са регистарском ознаком возила и подацима из саобраћајне дозволе. За картицу која гласи на име, особље пореди податке картице са подацима из личне исправе купца, док се за картице које гласе на ознаку правног лица врши увид у саобраћајну дозволу и проверава се да ли возило припада правном лицу на чије име је картица издата.

Шта радити у случају губљења или крађе картице?

У случајевима губитка картице исту можете блокирати позивом на телефон 08-0000-8888 (0-24h) или контактирањем НИС менаџера за Ваше предузеће.

Kако извршити уплату на дебитне картице?

Уплату на Ваше дебитне картице вршите отварањем предрачуна за уплату на жељену суму. Предрачуне можете отворити путем личног кабинета (CMS апликације) – опцијама “Индивидуална уплата” или “Уплата за групу” или контактирањем са Вашим регионалним НИС центром. По отварању предрачуна добијате позив на број са којим можете извршити уплату.

Када се након уплате могу користити средства на картицама?

Средства су расположива на картицама после 09:00 часова наредног радног дана (и суботе) по уплати.

Како се остварује попуст при коришћењу картица?

Попусте или рабате остварујете у складу са потписаном скалом комерцијалних попуста, на основу количина деривата потрошених у току месеца. На крају месеца се врши обрачун количина и у зависности од разреда попуста биће Вам послато књижно одобрење у висини обрачунатог попуста.

Да ли је могуће пратити потрошњу у реалном времену?

Вашим НИС картицама можете управљати и контролисати путем личног кабинета – CMS веб-апликације којој можете приступити са било ког рачунара који испуњава техничке предуслове. Захтев за приступ личном кабинету достављате додељеном менаџеру за Ваше предузеће, након чега ће Вам бити прослеђени параметри за приступ и упутство за коришћење, а по жељи, може Вам бити одржана и обука за коришћење кабинета. Путем личног кабинета можете у сваком тренутку добити преглед свих издатих картица, пратити њихове лимите и типове горива, пратити трансакције у реалном времену као и добити читав низ корисних извештаја о потрошњи и промету по картицама.

Шта је од документације потребно за склапање Уговора и издавање картица?

За издавање дебитних картица неопходно је да купац достави: ОП образац (оверени потписи лица овлашћених за заступање), Потврда о регистрацији/оснивању (извод Агенције за привредне регистре), Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ, Потврда у јединственом регистру пореских обвезника Пореске управе (потврда о додели ПИБ-а), Захтев за издавање дебитне НИС картице за гориво, Спецификација возила за издавање дебитних картица. Након достављања потребне документације приступа се потписивању Уговора и скала комерцијалних попуста. За издавање кредитних картица неопходно је да купац достави: ОП образац (оверени потписи лица овлашћених за заступање), Потврда о регистрацији/оснивању (извод Агенције за привредне регистре), Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ, Потврда у јединственом регистру пореских обвезника Пореске управе (потврда о додели ПИБ-а), Скоринг предузећа из Агенције за привредне регистре, Картон депонованих потписа, Захтев за издавање кредитне НИС картице за гориво, Спецификација возила за издавање компанијске евиденционе картице за гориво. Након достављања потребне документације приступа се потписивању Уговора и скала комерцијалних попуста.

Која је разлика између кредитне и дебитне картице?

Кредитне картице се користе на основу лимита који је Купцу додељен на месечном нивоу. Картицама се могу обављати трансакције у једном месецу до нивоа одређеног лимитом. Фактуре по извршеним трансакцијама достављају се у складу са договореним уговорним одредбама. Дебитне картице се користе на основу авансно уплаћених средстава. Картицама се могу обављати трансакције до нивоа расположивих средстава.

Која је разлика између групне дебитне и индивидуалне картице?

Групне дебитне картице (картице са рељефном ознаком ДЕБИ) користе средства уплаћена на групу картица. Свака од картица има приступ целокупном износу групе, осим ако није лимитирана дневним, месечним или кварталним лимитом. Индивидуалне картице (картице са рељефном ознаком ИНДИ) користе средства уплаћена на посебан рачун сваке од конкретних индивидуалних картица.

Колико временски траје израда картице?

Након достављања захтева за израду, картице су спремне за преузимање у року од једног радног дана.

Шта је могуће одштампати на картицама?

Картице могу гласити на регистарски број, име лица или на име купца (правног лица). На самим картицама се могу рељефно одштампати словне и бројчане ознаке. Поред ознаке носиоца картице, на картицама се штампа и назив групе картица правног лица.

Шта је од документације потребно за израду додатних картица?

У сваком тренутку трајања уговора можете захтевати израду додатних картица. За издавање додатних картица потребно је да доставите попуњен Захтев за израду НИС картица и Спецификацију возила за издавање НИС картица. Потребну документацију достављате додељеном менаџеру за Вашу компанију.

Pages