Евро премијум БМБ 95

ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 је гориво врхунског квалитета, које у потпуности испуњава најоштрије захтеве за Еуро В емисионе стандарде за путничка возила.
Намењен је возилима новије генерације, њиховом очувању и очувању животне средине, а квалитет ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 је у складу са европским стандардом квалитета бензина ЕН 228.
Будите сигурни да на бензинским станицама НИС-а у резервоаре својих аутомобила точите безоловни моторни бензин са 95 октана истог квалитета као у било којој земљи ЕУ.

Предности ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95

 • Продужена радна способност и рок експлоатације возила услед смањеног садржаја сумпора.
 • Смањена потрошња горива.
 • Смањење емисије штетних издувних гасова и допринос очувању животне средине.

Основна својства бензина:

 • Октански број
 • Дестилационе карактеристике
 • Притисак пара
 • Садржај сумпора
 • Садржај олефина, аромата и оксигената
 • Корозивност
 • Густина
Октански број:
Октански број представља меру квалитета бензина и одређује отпорност одређеног бензина на детонантно сагоревање. Што је већи, већа је и отпорност.
Виша вредност октанског броја:
 • смањује детонантно сагоревање
 • чува радни склоп мотора
 • продужава век трајања мотора
 • смањује потрошњу горива
 • смањује емисију загађујућих гасова
 • повећава снагу мотора
Дестилационе карактеристике:
За добро понашање мотора у различитим условима рада важни су удели дестилираних фракција. Правилан однос ових фракција олакшава хладни старт мотора, побољшава загревање и убрзање мотора.
 
Притисак пара:
У зависности од сезоне, разликују се вредности притиска пара бензина. Притисак пара дефинише лакоћу испаравања горива, што је битно код исправног стартовања мотора у различитим годишњим добима.
 
Садржај сумпора:
Сумпор у бензину приликом сагоревања прелази у оксиде сумпора, а они прелазе у сумпорну и сумпорасту киселину које доводе до процеса корозије. Смањен садржај сумпора омогућава рад мотора у мање корозивној средини, што позитивно утиче на продужену радну способност, период замене моторног уља и рок експлоатације возила. Такође, утиче на смањење емисије штетних гасова.
 
Садржај бензена:
Бензен је токсичан угљоводоник и лако испарава. Има високе октанске вредности због чега се додаје бензину у рафинеријама.
 
Корозија на бакарној плочици:
Одређује постојање одређених сумпорних једињења и влаге у горивима.