Korporativna kartica

Zašto je litraža na kraju svakog kvartala anulirana na nula litara na CD kartici?

Zato što nepotrošeni litri u jednom kvartalu ne mogu da se dodaju litrima u novom kvartalu, a preostala sredstva mogu da se iskoriste za umanjenje iznosa za novu uplatu.

Da li je moguće sa jednom CD karticom točiti i BMB95 i Evropremijum BMB?

Nažalost, sa CD karticom je moguće točiti samo jednu vrstu goriva.

Kako saznati cenu goriva?

Informacije o aktuelnim cenama možete dobiti preko regionalnog centra NIS-a ili putem ličnog kabineta – preko izveštaja “Cenovnik” gde će biti izlistane najviše cene po derivatima na svakoj benzinskoj stanici u NIS mreži.

Šta je od dokumentacije potrebno za sklapanje Ugovora i izdavanje kartica?

Za izdavanje debitnih kartica neophodno je da kupac dostavi: OP obrazac (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje), Potvrda o registraciji/osnivanju (izvod Agencije za privredne registre), Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV, Potvrda u jedinstvenom registru poreskih obveznika Poreske uprave (potvrda o dodeli PIB-a), Zahtev za izdavanje debitne NIS kartice za gorivo, Specifikacija vozila za izdavanje debitnih kartica. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije pristupa se potpisivanju Ugovora i skala komercijalnih popusta. Za izdavanje kreditnih kartica neophodno je da kupac dostavi: OP obrazac (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje), Potvrda o registraciji/osnivanju (izvod Agencije za privredne registre), Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV, Potvrda u jedinstvenom registru poreskih obveznika Poreske uprave (potvrda o dodeli PIB-a), Skoring preduzeća iz Agencije za privredne registre, Karton deponovanih potpisa, Zahtev za izdavanje kreditne NIS kartice za gorivo, Specifikacija vozila za izdavanje kompanijske evidencione kartice za gorivo. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije pristupa se potpisivanju Ugovora i skala komercijalnih popusta.

Da li je moguće jednim PPO-PDV obrascem izvršiti oslobađanje PDV-a za više IC kartica?

Ne, sa jednim PPO-PDV obrascem je moguće izvršiti oslobađanje PDV-a za samo jednu karticu.

Kada se nakon uplate može koristiti uplaćena litraža na CD kartici?

Ako se uplata vrši gotovinski onda su litri na kartici raspoloživi narednog dana. Ako se uplaćuje sa nerezidentnog računa, onda je potrebno 3-4 dana.

Kada se dobijaju računi?

Fakture i računi se dostavljaju na kraju svakog meseca, kao i knjižna odobrenja ukoliko je Vaša kompanija ostvarila pravo na rabat tokom jednog meseca.

Da li je moguće deo iznosa računa platiti karticom a deo nekim drugim vidom plaćanja?

Ne, transakciju na benzinskoj stanici nije moguće podeliti na različite vidove plaćanja, stoga je bitno pre svakog točenja goriva proveriti stanje raspoloživih sredstava na kartici.

Da li je moguće izvršiti prebacivanje sredstava sa kartica ili grupa kartica?

Možete vršiti transfer sredstava između grupa kartica ili individualnih kartica i to dostavljanjem zahteva za prenos dodeljenom NIS menadžeru ili putem ličnog kabineta preko komandi “Rad sa karticama”-“Prebacivanje sredstava”