Najčešće postavljana pitanja

FAQ

Šta raditi u slučaju blokade kartice zbog unošenja netačnog PIN koda?

Nakon trećeg neispravnog unosa PIN koda, kartica se blokira, nakon čega je putem dodeljenog menadžera potrebno poslati zahtev za deblokadu i izdavanje novog koda.

Da li je moguće karticu koristiti više puta u toku jednog dana?

Ne postoji ograničenje u pogledu broja korišćenja kartice, jedino ograničenje predstavljaju raspoloživa sredstva i zahtevani limiti po karticama.

Kako se ostvaruje popust pri korišćenju kartica?

Popuste ili rabate ostvarujete u skladu sa potpisanom skalom komercijalnih popusta, na osnovu količina derivata potrošenih u toku meseca. Na kraju meseca se vrši obračun količina i u zavisnosti od razreda popusta biće Vam poslato knjižno odobrenje u visini obračunatog popusta.

Da li je moguće pratiti potrošnju u realnom vremenu?

Vašim NIS karticama možete upravljati i kontrolisati putem ličnog kabineta – CMS veb-aplikacije kojoj možete pristupiti sa bilo kog računara koji ispunjava tehničke preduslove. Zahtev za pristup ličnom kabinetu dostavljate dodeljenom menadžeru za Vaše preduzeće, nakon čega će Vam biti prosleđeni parametri za pristup i uputstvo za korišćenje, a po želji, može Vam biti održana i obuka za korišćenje kabineta. Putem ličnog kabineta možete u svakom trenutku dobiti pregled svih izdatih kartica, pratiti njihove limite i tipove goriva, pratiti transakcije u realnom vremenu kao i dobiti čitav niz korisnih izveštaja o potrošnji i prometu po karticama.

Kako saznati raspoloživo stanje na kartici?

Informacije o raspoloživim sredstvima možete dobiti putem informacionog centra NIS-a na telefon 08-0000-8888, preko Vašeg regionalnog NIS centra ili putem ličnog kabineta.

Da li je moguće izvršiti prebacivanje sredstava sa kartica ili grupa kartica?

Možete vršiti transfer sredstava između grupa kartica ili individualnih kartica i to dostavljanjem zahteva za prenos dodeljenom NIS menadžeru ili putem ličnog kabineta preko komandi “Rad sa karticama”-“Prebacivanje sredstava”

Da li je moguće deo iznosa računa platiti karticom a deo nekim drugim vidom plaćanja?

Ne, transakciju na benzinskoj stanici nije moguće podeliti na različite vidove plaćanja, stoga je bitno pre svakog točenja goriva proveriti stanje raspoloživih sredstava na kartici.

Kada se dobijaju računi?

Fakture i računi se dostavljaju na kraju svakog meseca, kao i knjižna odobrenja ukoliko je Vaša kompanija ostvarila pravo na rabat tokom jednog meseca.

Kada se nakon uplate može koristiti uplaćena litraža na CD kartici?

Ako se uplata vrši gotovinski onda su litri na kartici raspoloživi narednog dana. Ako se uplaćuje sa nerezidentnog računa, onda je potrebno 3-4 dana.

Da li je moguće jednim PPO-PDV obrascem izvršiti oslobađanje PDV-a za više IC kartica?

Ne, sa jednim PPO-PDV obrascem je moguće izvršiti oslobađanje PDV-a za samo jednu karticu.

Da li je sa jednom IC finansijskom karticom moguće točiti sve vrste goriva?

Ne. Zbog oslobađanja PDV-a sa jednom IC finansijskom karticom je moguće točiti samo jednu vrstu goriva.

Šta je od dokumentacije potrebno za sklapanje Ugovora i izdavanje kartica?

Za izdavanje debitnih kartica neophodno je da kupac dostavi: OP obrazac (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje), Potvrda o registraciji/osnivanju (izvod Agencije za privredne registre), Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV, Potvrda u jedinstvenom registru poreskih obveznika Poreske uprave (potvrda o dodeli PIB-a), Zahtev za izdavanje debitne NIS kartice za gorivo, Specifikacija vozila za izdavanje debitnih kartica. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije pristupa se potpisivanju Ugovora i skala komercijalnih popusta. Za izdavanje kreditnih kartica neophodno je da kupac dostavi: OP obrazac (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje), Potvrda o registraciji/osnivanju (izvod Agencije za privredne registre), Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV, Potvrda u jedinstvenom registru poreskih obveznika Poreske uprave (potvrda o dodeli PIB-a), Skoring preduzeća iz Agencije za privredne registre, Karton deponovanih potpisa, Zahtev za izdavanje kreditne NIS kartice za gorivo, Specifikacija vozila za izdavanje kompanijske evidencione kartice za gorivo. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije pristupa se potpisivanju Ugovora i skala komercijalnih popusta.

Pages